EU projects

Current tenders
Information on EU projects run by the LoVo Group, co-financed by the European Union.

At the moment, we do not have current ads.

EU projects underway

Internacjonalizacja LoVo
  • 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Wsparcie działań internacjonalizacji działalności grupy firm

Celem projektu jest wsparcie procesu długoterminowych działań w obrębie grupy przedsiębiorstw sektora MSP działających w branży w telekomunikacyjnej i informatycznej (w skrócie branża ICT) na wybranych rynkach zagranicznych, określonych w podstawie analiz wynikających z dwustopniowej strategii internacjonalizacji grupy. Długofalowe cele strategiczne grupy opierają się przede wszystkim na możliwości wykorzystania specyfiki i specjalizacji branżowej członków grupy – szczególnie z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań i technologii informacyjno-komunikacyjnych. W celu realizacji założeń rozwoju działalności ekspertowej firmy z branży ICT – LoVo .S.A, INTELIWISE S.A., MASTER CARE Sp. z o.o. Powstała grupa została zawiązana na podstawie umowy o partnerstwie 33 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Umowa została zawarta pomiędzy podmiotami niepowiązanymi z sektora MSP. Każdy z partnerów grupy posiada wiedzę i doświadczenie w branży ICT, która znaczący sposób przyczyni się do stworzenia zintegrowanej oferty usługowej i produktowej grupy co prowadzi się do rozwoju i kontynuowania długoterminowej współpracy, wychodzące poza okres realizacji i trwałości projektu. Najważniejsze obszary współpracy grupy dotyczą w szczególności wypracowania w obszarze branży ICT, wspólnej zintegrowanej oferty na rynkach zagranicznych, wymiany wiedzy i kompetencji w zakresie opracowania nowych produktów i usług w oparciu o najnowsze technologie oraz wyniki prac badawczo –rozwojowych, a także wykorzystania i rozwoju bieżących kontaktów biznesowych, oraz współpracy w zakresie pozyskania nowych strategicznych partnerów zagranicznych w branży ICT. Zgodnie z powyższym przyjęta strategia biznesowa grupy oraz skonkretyzowane trzy działania grupy wychodzą poza 3 letnie ramy czasowe projektu (w tym jego trwałości) i obejmuje minimum pięć lat.

 

Wartość projektu: 1 081 535,31 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 439 648,50 zł